EU-vaalit ovat tärkeät tasa- arvon kannalta, naisia tarvitaan ehdokkaiksi!

EU-vaalit ovat tärkeät tasa- arvon kannalta, naisia tarvitaan ehdokkaiksi!

Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 19.11.2013

EU-vaalit ovat tärkeät tasa-arvon kannalta, naisia tarvitaan ehdokkaiksi!

Edessämme ovat eurovaalit, ja puolueet asettavat parhaillaan ehdokkaitaan. Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous vaatii puolueita huolehtimaan siitä, että ehdokkaista puolet on naisia.

Naisten valintamahdollisuuksia lisää merkittävästi se, että heitä on riittävästi ehdokkaina. Ehdokkaiden määrä ja valituksi tuleminen korreloivat suoraan keskenään. Suomen nykyinen meppiryhmä on naisvoittoinen ja meidän tulee ponnistella, jotta naisten edustus pysyy vähintään 50 prosentin tasolla. ”Haastan kaikki naisjärjestöt kannustamaan naisia ehdokkaiksi ja tukemaan heitä vaaleissa monin eri tavoin” sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila. – Kaikki tuki ja apu on todella tarpeen. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralla meidän naisten keskinäinen solidaarisuus ja luottamus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Miehet osaavat sen puolen loistavasti, mutta meillä naisilla on siinä vielä opittavaa.

Suomen 13:sta Euroopan parlamentin jäsenestä kahdeksan on naisia, mutta kaiken kaikkiaan mepeistä on naisia vain hieman yli 30 prosenttia. Naisten ja miesten tasa-arvo on kuitenkin yksi Euroopan yhdentymisen johtoajatuksia, ja tasa-arvotyötä on tehty mm. yhdenvertaisten mahdollisuuksien ja samapalkkaisuuden edistämiseksi sekä syrjinnän, väkivallan ja häirinnän torjumiseksi. Työelämän tasa-arvotavoitteista ei saa luopua taantuman varjolla eikä päätösten sukupuolivaikutusten arviointia (suvaus) unohtaa. 1990-luvun laman jälkeen monien naisvaltaisten alojen työolot heikentyivät pysyvästi. Yhteiskunnan hyvinvointia on edistettävä sellaisia toimilla, joiden avulla saavutetaan EU:n naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelmassa vuosille 2010–2015 määritellyt tavoitteet. Nämä tavoitteet liittyvät viiteen eri toiminta-alueeseen, joita ovat naisten ja miesten yhdenvertainen taloudellinen riippumattomuus, sama palkka samanarvoisesta työstä, tasa-arvoinen päätöksenteko, arvokas ja väkivallaton elämä sekä tasa-arvon edistäminen EU:n ulkopuolella.

Parlamentin vaikutus EU:n päätöksenteossa on jatkuvasti kasvanut. Meidän on ehdokasasettelulla ja naisia äänestämällä huolehdittava siitä, että työ tasa-arvon edistämiseksi ja syrjinnän vastustamiseksi Parlamentissa jatkuu.

Lisätietoja:
Leena Ruusuvuori
Pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto
p. 09 494 217 / 050 350 7616

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

www.naisjarjestot.fi

.

.